לסרי בליל הניצחון. צילום: פבל
לסרי. צילום: פבל

דו"ח מבקר המדינה על פרויקט התחבורה: המלצה להטלת חיוב אישי על ראש העיר ומנכ"ל העירייה

הלן גלבר: "עדיין לא נאמרה המילה האחרונה, בקרוב ייחשף מה השיקולים האמיתיים שעומדים מאחורי הפרויקט האומלל הזה שהמטתם על ראשו של הציבור האשדודי"

פורסם בתאריך: 24.6.19 12:00

     

 

הדו"ח של מבקר המדינה היוצא יוסף שפירא שהותר לפרסום היום בשעה 12 מגלה ממצאים חמורים וקשים בנוגע לניהול פרויקט התחבורה "הגל הירוק" באשדוד, הוא כולל המלצה להטיל חיוב כספי על ראש העירייה ד"ר יחיאל לסרי ועל מנכ"ל העירייה אילן בן עדי.

הדברים מופיעים בתוך דו"ח על השלטון המקומי בישראל והפרק הנוגע לתחבורה באשדוד, הנקרא היבטים ביישום פרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא" הוא נרחב מאוד ומחזיק קרוב ל-80 עמודים.

הוועדה לביקורת המדינה. יוסף שפירא המבקר. צילום אוליבייה פיטוסי

המלצות המבקר

על משרדי התחבורה והאוצר ועל ועדת ההיגוי לקיים בהקדם דיון לבחינת האפשרויות השונות העומדות לפניהם להשלמת הפרויקט ולהשגת מטרותיו. מהאמור בדוח עולה החשש כי המשך ביצוע הפרויקט במתכונתו הנוכחית, לאחר שנגרעו מרכיבים שונים ולא תוקצבו מרכיבים אחרים, במיוחד המרכיבים שהיו אמורים לבסס מערכת תחבורה בת קיימה, לא יושגו מטרות הפרויקט, שהוא בעל היקף תקציבי גדול מאד.

נוכח הליקויים שפורטו בתפקודם של העירייה, והעומד בראשה ושל מנכ"ל העירייה, בכל הנוגע לאישור הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלנים ושינוי הסטנדרט, השתת העלויות על העירייה ותהליך אישור התקציב למימון שינוי זה במועצת העירייה ובוועדת הכספים, מבלי שהובהר גובה התקציב ומקורו, על משרד הפנים לבחון אם יש מקום להטלת חיוב אישי על ראש העירייה ועל מנכ"ל העירייה הנושאים באחריות לליקויים.

לסרי והמנכ"ל בן עדי בישיבת מועצה. צילום: אורי קריספין

לסרי והמנכ"ל בן עדי בישיבת מועצה. צילום: אורי קריספין

על העירייה להקפיד להכין לוחות זמנים עדכניים, כוללניים ומפורטים לביצוע הפרויקט על כל מרכיביו ולהעבירם לחברות הבקרה מטעם משרד התחבורה כנדרש. על משרד התחבורה לפעול באופן נחרץ מול העירייה ולוודא כי היא מנהלת לוחות זמנים המשקפים את כל מרכיבי הפרויקט ואת סטטוס הביצוע שלהם.

הרצל, ז'בוטינסקי. צילום: דור גפני

הרצל, ז'בוטינסקי. צילום: דור גפני

על משרד התחבורה והעירייה לפעול בהקדם לעיגון ההתקשרות בהסכם חדש ועדכני שייתן ביטוי למתווה הפרויקט החדש כפי שיוסכם בין הצדדים. המשך ההתקשרות מבלי שהדבר עוגן בהסכם עלול לערב את הצדדים בסכסוכים ובהתדיינויות משפטיות, בהארכת משך ביצוע הפרויקט ובבזבוז כספי ציבור.

על משרדי התחבורה והאוצר, שפרסמו את הקול הקורא, לבחון את הפרויקט בעיר אשדוד ולהחליט על עתיד הפרויקט תוך צמצום הנזקים ומניעת בזבוז כספי ציבור. על מנת להשיג את המטרה שלשמה הוחלט על הפרויקט, דהיינו לשמש "עיר מודל לתחבורה בת קיימא", על משרדי התחבורה והאוצר לקיים תהליך מובנה של הפקת לקחים כדי למנוע הישנותם של הכשלים הרבים שהועלו בדוח זה, לטובת פיתוח פרויקטים נוספים בתחום התחבורה הציבורית במדינה.

***

עיקרי הממצאים בדו"ח

עיריית אשדוד שקיבלה את האחריות להקמת הפרויקט חרגה לאורך כל משך ביצועו מתנאי ההסכם עליו חתמה עם משרד התחבורה. העירייה נהגה בחוסר שקיפות, לא שיתפה פעולה באופן מלא עם משרד התחבורה וועדת ההיגוי, קיבלה החלטות חד צדדיות בנוגע לתכולת הפרויקט ובנוגע להקפאת ביצוע מרכיבים מרכזיים בו, הכל מבלי שקיימה הליכים סדורים לבחינת השינויים שעשתה והשלכותיהם ומבלי שקיימה דיונים במועצת העירייה. משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את התנהלותם של ראש העירייה ומנכ"ל העירייה בכל הנוגע לקידום הפרויקט, ובמיוחד בנושא עמידה בהתחייבויותיה על פי ההסכם עם משרד התחבורה, התנהלות שלא הייתה שקופה כלפי חברי המועצה, משרדי התחבורה והאוצר והציבור ועלולה לפגוע בתקציב העירייה, בעקרונות היעילות והחיסכון ובאמון הציבור במערכת השלטונית.

גלבר:

חברת האופוזיציה הלן גלבר מסרה בעקבות הדו"ח: "עדיין לא נאמרה המילה האחרונה, בקרוב ייחשף מה השיקולים האמיתיים שעומדים מאחורי הפרויקט האומלל הזה שהמטתם על ראשו של הציבור האשדודי".

גלבר. צילום: פבל

גלבר. צילום: פבל

היעדר בקרה תקציבית ומעקב שוטף אחר ביצוע הפרויקט

נכון למועד סיום הביקורת אין בידי עיריית אשדוד מידע מלא ומפורט על סטטוס הפרויקט, לרבות אומדן מפורט ליתרת הכספים שהוצאתם נדרשת לביצוע מרכיבי הפרויקט שטרם בוצעו; אומדן הכספים שתוציא העירייה מקופתה כדי לממן את יתרת מרכיבי הפרויקט שהיא תבצע במימון מלא שלה; פירוט מרכיבי העבודה שנדרשו לפי צווי התחלת עבודה שטרם בוצעו ועלותם; ולוחות זמנים מפורטים ועדכניים לסיום ביצוע כל המרכיבים. נוסף על כך, אין בידי העירייה דוח המפרט את מרכיבי הפרויקט שבוצעו ואת המרכיבים שטרם בוצעו וביצועם מתעכב או מבוטל.

הקפאת ביצוע ציר ז'בוטינסקי

ציר ז'בוטינסקי הוא אחד משני צירי הרוחב שאושרו בפרויקט, ואורכו כ-20% מאורך כל צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית בפרויקט שאושר. העירייה החליטה באופן חד-צדדי להקפיא בפועל את הביצוע של ציר זה, אף שחברת הבקרה המליצה להוציא את צו התחלת העבודה לציר בנובמבר 2016. אין בידי עיריית אשדוד אסמכתאות על תהליך קבלת החלטות בנוגע להקפאת ביצוע הציר. העירייה לא קיימה דיון במועצת העירייה על הנושא ולא קבעה אם החלטה זו זמנית או התקבלה לצמיתות ומהם התנאים לקיומה. כמו כן, העירייה לא בחנה את המשמעויות המשפטיות והתקציביות של החלטתה ואת השלכותיה על תקציב הפרויקט ועל לוחות הזמנים להשלמת הפרויקט. העירייה גם לא העבירה מידע זה למשרד התחבורה ולחברת הבקרה למרות הדרישות החוזרות ונשנות שלהם לקבל נתונים הנוגעים להחלטתה זו. יתרה מזאת, משרד התחבורה וועדת ההיגוי לא קיימו דיון על הנושא ולא פעלו לאכיפת הסכם ההתקשרות עם העירייה.

כיצד היא תשתלב בפרויקט? כיכר הסיטי. צילום: פבל

תיפרדו לשלום. כיכר רמון מעל המנהרה בסיטי. צילום: פבל

הקפאת ביצוע כיכר אילן רמון

כיכר אילן רמון ממוקמת על ציר בגין. באוקטובר 2017 הודיעה העירייה למשרד התחבורה כי החליטה "להשהות" את העבודות בכיכר במקטע שאורכו כ-25% מהאורך הכולל של ציר בגין, ולשנות את התכנון המקורי שהיא בעצמה הכינה; הכול, מבלי שהעירייה אישרה החלטה זו במועצה, כל שכן קיימה דיון על השלכותיה התקציביות, התחבורתיות והמשפטיות של החלטה כזו.

 

משרד התחבורה וועדת ההיגוי קיבלו את קביעת העירייה לשינוי התכנון המקורי מבלי שנימקו זאת, ובניגוד לדעתם של גורמי המקצוע (חברת הבקרה) שליוו את הפרויקט מטעמם, ולא דנו בהשלכותיה המשפטיות והתקציביות והשפעתה על לוחות הזמנים ועל השלמת הפרויקט.

על העירייה להקפיד ולקיים הליכי קבלת החלטות תקינים ושקופים ולפעול על פי החלטותיהם של ועדת ההיגוי ושל משרדי התחבורה והאוצר ובשיתוף פעולה מלא איתם כדי להביא לידי סיום הפרויקט והשגת מטרותיו. על העירייה ועל משרדי התחבורה והאוצר לתקן את הליקויים שפורטו בדוח וללמוד מהם לצורך ביצוע פרויקטים עתידיים. הדבר מקבל משנה תוקף נוכח העובדה שהפרויקט בעיר אשדוד נועד לשמש גם מודל לדוגמה לערים אחרות בארץ.

בינואר 2014 חתמו משרד התחבורה, בשם ממשלת ישראל, ועיריית אשדוד על הסכם התקשרות לביצוע הפרויקט על פי הצעת העירייה. בהסכם נקבע כי ועדת המכרזים הבין-משרדית שבחנה את ההצעות שהוגשו במענה על הקול הקורא תמנה ועדת היגוי שתפקח על יישום הפרויקט ותסייע לקדמו.

ההצעה שעיריית אשדוד התחייבה עליה כללה ביצוע מרכיבים רבים בתקציב של כ-220 מיליון ש"ח שהממשלה הקצתה לטובת הפרויקט. בהמשך תפחה עלות הפרויקט לסכום של כ-291 מיליון ש"ח, ומרכיבים רבים ומרכזיים שנכללו בהצעה המקורית הוסרו. במועד סיום הביקורת טרם בוצעו מרכיבים רבים שנותרו בתוכנית לאחר צמצום הפרויקט, ולא היה בידי העירייה אומדן מפורט בנוגע ליתרת הכספים שהוצאתם נדרשת לביצוע יתרת מרכיבי הפרויקט שטרם בוצעו ולוחות זמנים עדכניים להשלמת ביצועם.

הביקורת התנהלה בחודשים מאי-אוקטובר 2018. בין היתר נבדקו הנושאים האלו: פרסום הקול הקורא, גיבוש ההצעה של עיריית אשדוד והבחירה בהצעתה, שינויים בפרויקט והגדלת תקציבו, ביצוע הפרויקט על ידי העירייה והבקרה של משרדי התחבורה והאוצר על הפרויקט ועל התנהלות העירייה במסגרתו. הביקורת נעשתה בעיריית אשדוד ובמשרדי התחבורה והאוצר. במסגרת זו קיבל צוות הביקורת הבהרות ומידע מחברת הניהול והפיקוח שהעירייה התקשרה עימה לצורך הפרויקט ומשתי חברות בקרה מטעם משרד התחבורה שליוו אף הן את הפרויקט.

פרויקט התחבורה REWAY הגל הירוק העבודות בשד' הרצל - פרויקט התחבורה-פבל העבודות בשד' הרצל - פרויקט התחבורה-פבל

פרויקט התחבורה REWAY הגל הירוק העבודות בשד' הרצל – פרויקט התחבורה-פבל העבודות בשד' הרצל – פרויקט התחבורה-פבל

תהליך קבלת ההחלטות בעירייה להגשת ההצעה: העירייה התקשרה בהסכם עם יועץ להכנת הצעה במענה על הקול הקורא וקבעה את מועד תחילתו כחודש לפני אישור מועצת העירייה להשתתף בקול הקורא. העירייה לא מסרה לעיונם של כל חברי מועצת העירייה את הצעת העירייה המפורטת, על כל מרכיביה, וחברי המועצה אישרו את ההצעה ברוב קולות מבלי שזו הוצגה להם באופן מפורט. חברי המועצה שהצביעו בעד אישור ההצעה לא דרשו לקבל מידע בנושא, וממילא לא דנו בפרטי התוכנית ובהשלכותיה, כפי שנדרש לעשות בנוגע לתוכניות בהיקף שהוצע.

תהליך קבלת ההחלטות במשרדי התחבורה והאוצר: משרדי התחבורה והאוצר פעלו בניגוד לנהלים שהם עצמם קבעו ולא קיימו בדיקות מספיקות לבחינת סבירות עלות הפרויקט שהגישה העירייה ולבדיקת כדאיותו, בייחוד בדיקות היתכנות ובדיקות כלכליות. הם גם בחרו להעביר את ניהול הפרויקט וביצועו לעיריית אשדוד מבלי שבחנו את יכולותיה לנהל ולבצע הפרויקט שהציעה, זאת למרות שעיריית אשדוד אינה בעלת ניסיון בביצוע פרויקטים דומים.

שינויים בפרויקט והגדלת תקציבו

עיכוב בהכנת תחשיב תקציבי: רק ביולי 2015, כשנה וחצי ממועד החתימה על ההסכם, הכינה העירייה תחשיב תקציבי עדכני לפרויקט.

ליקויים בקול קורא ובהצעת העירייה: מתחשיב שהכינה העירייה בנובמבר 2015 עלה כי עלות הפרויקט שהיא הציעה הייתה גבוהה יותר מפי שניים מסך התחשיב המקורי משנת 2012 בהצעה שהעירייה הגישה במענה על הקול הקורא – כ-525 מיליון ש"ח לעומת כ-227 מיליון ש"ח, ובפרמטרים מסוימים אף גבוהה מכך. למשל, על פי התחשיב משנת 2015, עלות ביצוע התשתית בצירי ההעדפה היא כ-323 מיליון ש"ח לעומת כ-73 מיליון ש"ח בתחשיב המקורי משנת 2012, דהיינו יותר מפי ארבעה. הפער הניכר בהערכת עלות הפרויקט מצביע על כך שתחשיב העירייה לביסוס עלות הפרויקט שהגישה כמענה לקול קורא לא היה מבוסס דיו, ומשרדי התחבורה והאוצר וועדת המכרזים הבין-משרדית לא עמדו על החוסרים בתחשיב העירייה ולא דרשו ממנה הבהרות בנוגע לתחשיב זה, באופן הנדרש להיקף העבודה ומורכבותה. בהתנהלות משרדי התחבורה והאוצר נפלו פגמים מהותיים בכל הנוגע לבדיקת הצעתה של עיריית אשדוד ובחירתה בקול קורא.

תכולה חדשה לפרויקט: בעקבות החריגה הגדולה בעלות הפרויקט החליטה ועדת ההיגוי, בנובמבר 2015, על הגדלת תקציב הפרויקט בכ-64 מיליון ש"ח (כלומר, לכ-291 מיליון ש"ח) ועל גריעת מרכיבים מרכזיים בו: הציר המזרחי (ציר העדפה לתחבורה ציבורית) שאורכו הוא חצי מאורך כל צירי ההעדפה לתחבורה ציבורית שנכללו בהצעת העירייה, ובו עוברת תחבורה ציבורית עירונית ובין-עירונית בהיקף נרחב; שיקום מדרכות ברחבי העיר; מדיניות חניה בת קיימה; ופרויקט הגברת המודעות במפעלים, בעסקים ובמוסדות חינוך לשימוש בתחבורה ציבורית. נוסף על כך, בעקבות חריגות תקציביות במהלך ביצוע הפרויקט על פי תכולתו החדשה החליטה ועדת ההיגוי, בספטמבר 2017, על גריעת מרכיבים מרכזיים נוספים שהיו נדבך חשוב בפרויקט עם מרכיבים בני קיימה, כמו תשתית שבילי אופניים, ועל הפחתת תקציב מרכיב העירייה במודל[1]. נכון למועד סיום הביקורת, באוקטובר 2018 (להלן – מועד סיום הביקורת), טרם הועברה לעירייה הרשאה תקציבית לביצוע כל המרכיבים שהושארו במסגרת הפרויקט.

הליכי קבלת ההחלטות לגבי שינוי תכולת הפרויקט והגדלת התקציב: משרדי התחבורה והאוצר, ועדת ההיגוי והעירייה לא ביצעו בדיקה מקיפה של התוכנית המצומצמת כדי להבטיח כי כספי הציבור ינוצלו באופן מיטבי, וכי הפרויקט במתכונתו המצומצמת עונה על מטרותיו. משרדי התחבורה והאוצר גם לא בדקו את האפשרות לבחון הצעות אחרות שהוגשו ועונות על דרישות הקול הקורא, אף שנודע להם, בטרם תחילת העבודות בפרויקט, כי הצעתה של עיריית אשדוד לקויה.

השלכות השינויים על מציעים פוטנציאליים: ועדת ההיגוי אישרה שינויים משמעותיים בפרויקט, לרבות הגדלת המימון הממשלתי, מבלי שבחנה את האפשרות לפגיעה בעקרונות השוויון וההוגנות בין המציעים השונים שענו על הקול הקורא. נוסף על כך, היא לא יידעה את המציעים על השינויים שבוצעו בתוכנית, וגם לא איפשרה להם להגיש הצעה מתוקנת, בין היתר על בסיס העלות החדשה לתוכנית שבאותה עת טרם הוחל בביצועה בעיר אשדוד. באופן זה, ספק אם ההצעה של עיריית אשדוד, במתכונתה הנוכחית, השונה באופן ניכר מההצעה המקורית שבגינה נבחרה העיר אשדוד, היא ההצעה הטובה ביותר ליישום פרויקט "עיר מודל לתחבורה בת קיימא".

התחייבות העירייה לממן מרכיבים בפרויקט: ביוני 2016 העביר מנכ"ל העירייה למשרד התחבורה התחייבות ולפיה העירייה תממן עבודות בהיקף כספי של כ-13.5 מיליון ש"ח, מבלי לדון בה או לאשר אותה לפני כן במועצת העירייה ובוועדת הכספים, וממילא הן לא אישרו מקור תקציבי למימון ההתחייבות לפני העברתה.

הגדלת היקף ההתקשרות עם הקבלנים: נכון לאוקטובר 2018, צפי החשבון הסופי של אחד משני הקבלנים שהעירייה התקשרה עימם לביצוע העבודות בצירי ההעדפה, עמד על כ-45.6 מיליון ש"ח כולל מע"ם, כלומר כמעט בגובה העלות על פי הסכם ההתקשרות עימו, וזאת מבלי שבוצעו כל העבודות מושא ההתקשרות שעלותן אינה ידועה בשל שינוי תכנוני שהעירייה ביקשה לעשות. צפי החשבון לקבלן השני עומד על כ-67.8 מיליון ש"ח כולל מע"ם לביצוע ציר העדפה אחד, דהיינו חריגה של כ-24.1 מיליון ש"ח לעומת עלות ביצוע הציר לפי כתב הכמויות. נוסף על כך, הקבלן השני העביר לעירייה דרישת תשלום לפיצוי בסך כולל של כ-26 מיליון ש"ח מעבר לחריגה בצפי החשבון הסופי שלו.

בישיבותיה באפריל ובמאי 2017 אישרה מועצת העירייה להגדיל את היקף ההתקשרות עם שני הקבלנים האמורים מבלי שהגדלה זו נדונה ואושרה בוועדת הכספים ומבלי שהועברו לחברי המועצה נתונים נדרשים לצורך קבלת החלטה מושכלת בעניין, אף שחלקם ביקשו לקבלם. לאחר שמנכ"ל העירייה וראש העירייה הציגו לחברי המועצה את הנתונים בעמימות החליטה המועצה להגדיל את התקציב של שני הקבלנים בסך כולל של 35 מיליון ש"ח, ומהם 15 מיליון ש"ח שיוקצו מתקציב העירייה לשנת 2017.

שדרוג הסטנדרט של מרכיבים שונים בפרויקט: כארבעה חודשים וחצי לאחר שהעירייה הוציאה צווי התחלת עבודה לשני הקבלנים, הודיע מנכ"ל העירייה למשרד התחבורה כי העירייה שידרגה פריטי ריצוף, גדרות ומעקות בטיחות לסטנדרט גבוה יותר, בניגוד להסכם ההתקשרות בין הצדדים. העירייה לא בחנה את המשמעויות התקציביות והמשפטיות של השינוי האמור, כל שכן לא קיימה דיון על הנושא במועצת העירייה ועם משרד התחבורה לפני ביצועו בשטח.

 

שדרוג חדר הבקרה

העירייה התמהמהה בפרסום מכרז לשדרוג חדר הבקרה, ונכון למועד סיום הביקורת טרם נבחר הקבלן לביצוע עבודות השדרוג. היעדרו של מרכז בקרה מותאם למטרות הפרויקט מונע מתן העדפה לתחבורה ציבורית בצירי ההעדפה ופוגע במטרות הפרויקט ובשלמותו.

בדו"ח נכתב שהוא "הועבר להתייחסותו של משרד התחבורה כמקובל, אך למרות מספר תזכורות הוא לא העביר את התייחסותו עד מועד סיום הכנת הדוח"

תגובות

מעיריית אשדוד ולשכת ראש העיר נמסר בתגובה: "מבקר המדינה רוצה שתושבי מדינת ישראל יעמדו בפקקים – עיריית אשדוד מגישה עתירה לבג"צ כנגד משרד מבקר המדינה לביטול דו"ח המבקר בנושא יישום פרויקט תחבורה ירוקה באשדוד מאחר ועשרות רבות של עובדות, טיעונים ומסמכים שהוגשו לעורכי הדו"ח , אינם מוזכרים בו ולא נלקחו בחשבון כלל ועיקר. פרופ' עו"ד אריאל בנדור שנשכר בידי העירייה: 'עיריית אשדוד חולקת  בתוקף רב על עיקרי הממצאים , המסקנות, ההערות וההמלצות בדו"ח. היא עומדת על כך כי פעולותיה באשר לפרויקט המורכב וחסר התקדים ולניהולו, היו תקינות ואף ראויות לשבח'.

"מבקר המדינה בחר לערוך דו"ח ביקורת במהלך ביצוע השליש הראשון של פרויקט מהמורכבים שידעה מדינת ישראל בתחום התחבורה בתוך רשויות גדולות. תוך שצוות הביקורת מתעלם מכך שמדובר בפרויקט שאין לגביו ניסיון בארץ כלל ובשל כך חלו בו שינויים  והתאמות נדרשות תוך כדי ביצוע , שינויים שתואמו עם משרד התחבורה ומשרד האוצר וקיבלו את אישור מועצת העיר אשדוד כנדרש ועל פי כל דין. הפרויקט עומד ביעדיו וישיג את מטרותיו , תוך עמידה בתקציבים המאושרים. לטענות הביקורת בעניין זה אין כל בסיס עובדתי. ולראיה מצורף פרוטוקול ועדת ההיגוי של הפרויקט הכוללת נציגים ממשרד האוצר , ממשרד התחבורה וחברת בקרה חיצונית, כולל דו״ח מקורות ושימושים המצביע על כל התקציבים המאושרים, ומעיד חד-משמעית ובניגוד למסקנת המבקר, שאין חריגה מתקציב הפרוייקט, ואף מדגיש כי שורה של רכיבים בפרויקט אשר הדו"ח טוען כי בוטלו או הוקפאו, יבוצעו גם יבוצעו במלואם. המבקר התעלם מבקשת העיריה לקיים שימוע הוגן לטענות העיריה וניסה לייצר מראית עיין של שימוע בתאריך שנציגיו אמרו שהדו"ח כבר בבית הדפוס. ולכן הדו"ח לוקה בכשלים מנהליים, ראייתיים ומשפטיים רבים ואנו בטוחים שבג"צ יקבל את עמדתנו לאחר שיבחן באופן מעמיק וראוי את המסמכים והעובדות.

"ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי: 'אני מיצר על כך שהמבקר מיהר להסיק ולהציג מסקנות כשאנו עדיין בשיאו של תהליך ביצוע פרויקט התחבורה, הזוכה כבר בשלב זה לשבחים מכל גורמי המקצוע העוסקים בקידום תחבורה ציבורית. וזאת, תוך התעלמות מופגנת מנתונים עובדתיים שהוצגו בפני צוות הביקורת. עצם ההתמודדות על הפרויקט כמודל לאומי, ויותר מכך, היציאה לביצועו בסמוך לבחירות האחרונות, מהווים החלטה מנהיגותית שאני גאה בה, מתוך הכרה באחריות שמוטלת עליי כראש רשות בקידום פתרונות לבעיה הלאומית של התחבורה במדינת ישראל, ואני חושש כעת שהדו"ח השגוי  והמטעה הזה, יגרום לאובדן האמון במוסד הביקורת וירתיע ראשי רשויות אחרים מלקחת אחריות דומה. אני משוכנע שאם מבקר המדינה בעצמו יבחן את הסוגיה נוכח העובדות וההוכחות שנציג בפניו, עוד טרם עתירה לבית המשפט, מסקנות הדו״ח ישונו לחלוטין'.

"מנכ"ל העיריה אילן בן עדי: 'אני עומד על כך שהעירייה ביצעה את כל פעולותיה בפרויקט כשטובת תושבי אשדוד ורק טובתם לנגד עיניה, צר לי שמבקר המדינה בחר שלא להמתין לסיום הפרויקט ולכל הפחות להתייחס למעלה מ-1,000 עמודים של פרוטוקולים וסיכומים שהועברו אליו, הדבר משול לאפיית עוגה עם מרכיבים חסרים תוך שהמבקר מזדרז להוציאה מהתנור טרם השלימה אפייתה, והתוצאה בהתאם. אנו בטוחים שבג"צ יחזיר את הדברים למסלולם הנכון לאחר יבחן את העובדות והמסמכים".

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "עיר מודל ל"תחבורה בת קיימא" הינה תכנית פורצת דרך שנועדה לקדם פרויקטים של התחבורה הציבורית ברשויות המקומיות. אשדוד נבחרה לעיר מודל, על ידי ועדת המכרזים של משרדי התחבורה והאוצר. מדובר במיזם ראשוני, מורכב וייחודי מסוגו, הכולל אתגרים לכל אורכו, ולכן הוא גם מבוצע באופן הדרגתי. הפרויקט לווה על ידי ועדות שונות וחברות בקרה מקצועיות. בשנה האחרונה המיזם מנוהל תוך שיתוף פעולה הדוק בין משרד התחבורה לעירייה, במטרה להשלימו בהקדם האפשרי, ולקדם תחבורה בת קיימא בערים נוספות בישראל".

ממשרד האוצר טרם התקבלה תגובה ונשמח לפרסמה לכשתגיע.

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר