דו"ח המבקר שלמה בן עזרא שהוגש ביום רביעי. צילום: רבקה יניב

חקירה סמויה ובדיקות פוליגרף באתר הפסולת

בבדיקה שכללה חקירה סמויה ובדיקות פוליגרף נמצאו ליקויים בהפעלת תחנת המעבר לפינוי אשפה, אך לא עלו ממצאים למעורבות בפלילים. מדו”ח מבקר העירייה לשנת 2016 שהוגש השבוע עולה גם שבמהלך עבודות הבנייה להקמת בית הספר בית יעקב היו באתר שני אירועים מסוכנים, שלא טופלו כנדרש והיו יכולים לגרום לנפגעים בנפש

פורסם בתאריך: 11.11.17 12:44

     

דו”ח מבקר העירייה לשנת 2016 הונח ביום רביעי על שולחן חברי המועצה. אחד הפרקים המרכזיים בדו”ח עוסק בתחנת המעבר לפסולת באחריות חפ”א – החברה העירונית לפיתוח אשדוד.

בחודש מרץ התקבל בלשכת המבקר, שלמה בן עזרא, מידע ש“ממנו עלו לכאורה חששות לאי—סדרים בעבודת תחנת המעבר לפינוי פסולת”. הביקורת ביצעה פעולות שונות לבדיקת המידע המדובר, כולל חקירות סמויות ובדיקות פוליגרף. בביקורת “לא נמצאו ממצאים על מעורבות עובדי חפ”א במעשים פליליים”, אך נמצאו ליקויים רבים בתהליכי העבודה, שבגינם החליט המבקר לערוך ביקורת מקיפה על פעילות התחנה.

תחנת המעבר לפסולת. צילום: דור גפני

בביקורת נמצא כי התחנה לא עמדה בתנאי רישוי עסק ובתנאי המשרד להגנת הסביבה. הביקורת ציינה כי היא רואה בחומרה את אי—יישום התנאים המדוברים “כרשות ציבורית האמונה על אכיפת החוק… על העירייה היה להקפיד הקפדה יתרה על מילוי התנאים ברישיון העסק הנוגעים להגנה על הסביבה, במיוחד כשמדובר על תנאים שעלות ביצועם אינה גבוהה”.

במהלך 14 שנים מאז הקמתה של התחנה לא הוסדרו בה תהליכי עבודה ולא נקבעו אמצעי פיקוח ובקרה. בשטח התחנה הוצבו מבנים יבילים, שחלקם שימשו לאחסון כלי עבודה וחלקם למגורי עובדי הקבלן המפעיל את התחנה ללא היתר. כמו כן, המבנים חוברו לרשת חשמל באופן ארעי שעלול להוות סכנה לעובדים.

בעקבות ממצאים כי הקבלן לא ביצע את המוטל עליו כנדרש בהסכמים שעליהם חתם ציינה הביקורת כי היא רואה בחומרה את אי—התייחסותה של חפ”א לכך לאורך השנים, כולל בהארכת ההתקשרות עם הקבלן. בביקורת נמצאו גם ליקויים במערכת מאזני הגשר ובמערכת הממוחשבת לניהול נתוני שקילת המשאיות. כמו כן, נמצאו ליקויי בטיחות בעמדות הפריקה ומיון הפסולת.

לדעת הביקורת, “הטלת משימת השמירה על קבלן המשנה המפעיל את התחנה ומפנה את הפסולת לאתר דודאים יוצרת ניגוד עניינים. יש הכרח שמשימת השמירה תוטל על גורם שאין לו אינטרס כלכלי בכל הנוגע להפעלת התחנה”.

הערות ראש העירייה, ד"ר יחיאל לסרי: על חפ”א לתקן את ליקויי הבטיחות והתפעול, להכין נוהלי עבודה ולקדם הקמת תחנה חדשה על פי הדרישות העדכניות של המשרד להגנת הסביבה.

בנושא פיקוח על עבודות בנייה סמוך למוסדות חינוך המחייבות הקפדה יתרה על כללי הבטיחות, נבדקו שלושה אתרי בנייה. באחד מהם נמצא כי בזמן עבודות הבנייה להקמת בית הספר בית יעקב היו באתר שני אירועים מסוכנים שהיו יכולים לגרום לנפגעים בנפש: בחפירת היסודות לאולם הספורט קרסו לתוך החפירה הקיר הדרומי וחלק מהגג של מבנה שהיה צמוד לאתר הבנייה ופעל בו כולל.

באירוע נוסף, שהתרחש כמה ימים אחר כך, נפל מגדל קידוח שגובהו כ-20 מטר. בדרך נס לא נפגע איש מעובדי בית הספר ששהו בו כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים. הביקורת מצאה כי תכנית ההתארגנות באתר שהכין יועץ הבטיחות מטעם הקבלן “לא שיקפה את המצב שבו נמצאים באתר, במקביל לעבודות הבנייה, מוסדות חינוך פעילים”.

אירוע לא טופל כאירוע מתמשך ולא התקיים מעקב על הטיפול בו עד לסיומו, כפי שנדרש היה לעשות. המגדל פונה על ידי חברת הביטוח מבלי ליידע את מינהל ההנדסה, אגף הביטחון ומינהל החינוך, אף שמדובר על עבודות שבאחריות העירייה המבוצעות על ידי קבלן מטעמה וסמוך למוסד חינוכי.

דו"ח המבקר שלמה בן עזרא. צילום: רבקה יניב

השלמת בניית בית הספר התעכבה שכן לא ניתן היה לבצע את עבודות התשתית הנדרשות – מים, ביוב וחשמל — שהיו אמורות להתבצע בשטח שבו ניצבו עשרות מבנים יבילים המשמשים מוסדות חינוך שונים.

“כתוצאה מכך”, נכתב בדו”ח מבקר העירייה, “למרות שחלף זמן רב מהמועד שהושלמה בנייתו, עמד מבנה בית הספר כשהוא נטוש, והביקורת רואה זאת בחומרה”.

ראש העירייה הנחה את מהנדס העיר ואת ראש מינהל החינוך להקפיד על יישום נוהלי העבודה בבנייה סמוך למוסדות חינוך תוך כדי שמירה על כללי הבטיחות.

במחלקה לעבודה קהילתית במינהל לשירותים חברתיים בדקה הביקורת בין השאר פרויקטים שמפעילה המחלקה בשכונות השיקום, ניצול התקציב, אופן גיוס הפעילים, שימורם והפעלתם. הביקורת מצאה כי המחלקה מפעילה רק חלק קטן ממגוון הפעילויות שניתן לתקצב באמצעות סעיפי העבודה הקהילתית מאחר שהתקציב שהוקצה לה היה מיועד לטיפול בשכונות השיקום בלבד.

הביקורת המליצה למינהל “להגדיל באופן משמעותי את מגוון השירותים תוך הרחבת הפעילות לכלל רבעי העיר ותוך מציאת מקורות מימון חיצוניים לעירייה תוך שיתוף פעולה עם העמותות הפעילות בתחומים הרלוונטיים”.

ראש העירייה הסכים עם הביקורת והנחה את את ראשי המינהלות ג’ ו-ו’ להגביר שיתוף פעולה עם המחלקה לעבודה קהילתית ואת ראש מינהל הרווחה להרחיב את היקף הפעילות עבור נשים עצמאיות.

בבדיקת ההתקשרויות של החברה העירונית לתרבות ומרכזים קהילתיים עם קבלנים, ספקים ונותני שירותים נמצא כי היו מקרים שבהם לא התקיימו במלואן הוראות החוק בעריכת מכרזים והתקשרויות באמצעות הצעות מחיר.

כך למשל בניגוד לנוהלי החברה הדורשים קבלת הצעות מארבעה ספקים, “נעשתה פנייה לשלושה ספקים בלבד לגבי עבודות נגרות לקפטריה בבית האמנים. התקבלו שתי הצעות בלבד, לא התכנסה ועדת רכש, הליך הבחירה נעשה באמצעות מערכת דקל (תוכנה שיוצרת מפרט זהה לכל ההצעות, ר"י) והחברה בחרה במציע הזול”. במקרים אחרים מצאה הביקורת כי “הרכב ועדת הרכש לא היה תקין” ו”הרכב ועדת הרכש לא תאם את נוהלי החברה”.

ראש העירייה הנחה את מנכ”ל החברה לפעול לביצוע התקשרויות עם קבלנים וספקים באמצעות מכרזי זוטא כנדרש בחוק.

 

אגף התקציבים: למרות העובדה שעל פי תבחיני משרד הפנים נקבע כי עיריית אשדוד היא רשות איתנה, בבדיקת אגף התקציבים מצאה הביקורת ליקויים בתהליכי העבודה באגף, בתפקוד החשבים המנהליים, בשיעור ניצול התקציב, בעדכונים שבוצעו בתקציב במהלך השנה, בטיפול בחריגות מהתקציב, בסדרי הפיקוח והבקרה באגף ובנושאים נוספים.

הביקורת מצאה מקרים שבהם החשבים המינהליים ומנהלת האגף לא התריעו על חריגה, ועקב כך לא נבחנו הסיבות לחריגה התקציבית ולא נעשו פעולות לעדכון התקציב בהתאם לאישור ועדת הכספים. “חמור מכך, הביקורת מצאה מקרים שבהם בוצעה פעילות בסעיפי ההוצאות, כאשר בסעיפים אלה לא אושר תקציב כלל”. נוכח הממצאים מסר גזבר העירייה לביקורת כי שונו ההרשאות במערכת התקציב ונחסמה האפשרות לבצע חריגה תקציבית.

בהערותיו הנחה ראש העיר את הגזבר להפיק את הלקחים הנדרשים מהממצאים שהעלתה הביקורת.

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר