מכשול בדרך. מתוך דו"ח מבקר עיריית אשדוד

מוסדות חינוך בלי מעלית, מטה לא מתפקד והיעדר תכנית-אב: ליקויים בתחום הנגישות באשדוד

מדו"ח מבקר העירייה עולה שורה של פערים בכל מה שקשור להנגשת המרחב הציבורי לאוכלוסייה עם מגבלות. גם על היחס של נבחרי הציבור לנושא היה למבקר מה לומר. בולט לחיוב: אגף הגנים והנטיעות

פורסם בתאריך: 30.1.23 20:41

     

הדו"ח השנתי של מבקר עיריית אשדוד חושף ליקויים קשים בתחום ההנגשה וקובע שהאוכלוסייה עם מגבלות מופלית לרעה הלכה למעשה.

הדו"ח, שהונח על שולחן מועצת העיר בישיבתה האחרונה ומתייחס לשנת 2021, הוא האחרון שיוצא בקדנציה של מבקר הפנים, שלמה בן עזרא, שיצא באחרונה לפנסיה.

הפרק הרלבנטי בדו"ח נקרא "הסדרי נגישות לאנשים עם מוגבלות". הביקורת קבעה כי "עדיין נותרו פעולות רבות שעל העירייה לבצע במבני ציבור ובמרחבים הציבוריים" כדי להנגישם לבני אדם עם מגבלות, וש"נמצאו ליקויים בתחזוקת הסדרי הנגישות שכבר בוצעו".

לפי ההערכה באשדוד כ-50 אלף תושבים עם מוגבלות. בעשור האחרון הקצתה העירייה לביצוע הסדרי נגישות, סך של 39.2 מיליון שקל, מתוכם 12 מיליון שקל שהתקבלו מגורמי חוץ בהם משרדי ממשלה והמוסד לביטוח לאומי. בפועל ביצעה העירייה פעולות ב- 32.8 מיליון שקל בלבד.

הביקורת בדקה את הפעולות שהעירייה ביצעה במטרה לעמוד בהוראות החוק המחייבות בתחום הנגישות הפיזית, החברתית ונגישות השירות, בין היתר במבנים, בסביבה ובתשתיות בהם בצמתים, בחופי רחצה ועוד.

עיריית אשדוד

עיריית אשדוד. צילום: דוד לוי

הביקורת מצאה כי העירייה לא הכינה בהמשך לאמנת הנגישות מסמך המגדיר באופן מפורט את מדיניותה בתחום הנגישות שקובעת מטרות ויעדים, לרבות אי מינוי מחזיק תיק ייעודי לנושא הנגישות.

מועצת העיר, כך לפי הדו"ח, מיעטה לעסוק בנושא הסדרי הנגישות. בשנים 2015-2019 היא דנה בנושא רק ב-4 מתוך 84 ישיבות, 2 מהן ב-2019. האחת עסקה בהנגשת טקסים ואירועי תרבות עירוניים ובשנייה החליטה המועצה על הנגשת אתר האינטרנט העירוני.

הביקורת העירה, "כי העיסוק המועט יחסית של מועצת העיר בנושא הנגישות מעיד  על מעורבות בלתי מספקת של נבחרי הציבור בתחום זה". לדעת הביקורת מן הראוי היה לדווח למועצה לפחות אחת לשנה על פעולות העירייה בתחום ועל מידת עמידתה בדרישות החוק.

עבודת ועדת נגישות שהוקמה ב-2012 לא התבססה על מתווה מדיניות וגם הפסיקה את עבודתה לאחר שנתיים. אומנם יחידות העירייה השונות המשיכו לפעול בנושא בתחומן בשנים 2015-2018 אך ללא ראייה עירונית כוללת וללא תכנון לטווח ארוך. ליועצים מורשי נגישות שנשכרו לא ניתנו הוראות אחידות ולכן דיווחו דיווחים שונים.

בעוד שמופו 230 מבני הציבור שבבעלות העירייה ומופעלים על ידה וכן הפארקים והגנים הציבוריים – בהם 52 שאינם נדרשים להנגשה – מיפוי מבני החינוך היה חלקי ולא מעודכן ולא היה מידע על הנגשתם בפועל. נמצא כי על מנהלת מחלקת הנגישות היה עומס רב והמלצת הביקורת הייתה להקצות מיידית עובד נוסף  לעבודה מינהלית.

עוד מצאו המבקר ואנשיו, כי אף על פי שהחוק מחייב התקנת מעליות בבניינים שאינם חד קומתיים, ב-34 מתוך 53 מוסדות ציבור טרם נבנו פירי מעליות. בבניינים ציבוריים נמצאו הסדרי נגישות שלא היו בשימוש בהם מערכת שמע מאוחסנת בארון, מעלון מקולקל ואי הצבת שלטי הנגשה.

מבקר העירייה שלמה בן עזרא. צילום: אורי קריספין

הדו"ח האחרון שהוציא תחת ידיו: המבקר שלמה בן עזרא. צילום: אורי קריספין

עיקר עיסוקה של העירייה בשנים הללו היה בתחום ביצוע הסדרי הנגישות במבני ציבור ובמרחב הציבורי, מבלי להתייחס להיבטים נוספים של נגישות. העירייה לא עסקה בהסדרת תהליכי העבודה ביחידות האכיפה כמו רישוי עסקים ורישוי בנייה.

לפי הדו"ח מטה הנגישות העירוני, שהיה קיים בהרכביו השונים בשנים 2012-2021, לא מימש את ייעודו: לא פעל באופן רציף, לא הסדיר תהליכי עבודה, לא קבע יעדים מדידים ולא קבע אמצעי בקרה. העירייה לא הכינה תוכנית רב שנתית לנגישות, מה שפגע באופן מהותי ביכולתה לתת את המענה הנדרש להפיכת אשדוד לעיר נגישה.

במקביל מצינת הביקורת לחיוב את הניהול והביצוע של פרויקט ההנגשה באגף הנטיעות וכן את ההחלטה לבצע הנגשה אף מעבר לנדרש ולהנגיש גם גנים ציבוריים שאינם מחויבים בהסדרי נגישות בהתאם להוראות החוק. עם זאת היא מציינת שמפקחי הנטיעות האמונים על תקינות הגנים הציבוריים אינם בודקים את תקינותם של הסדרי הנגישות שהוצבו בגנים שהם אחראים עליהם.

בחלק מהגנים הציבוריים איתרה הביקורת ליקויים הנובעים מתכנון או ביצוע לקויים, כמו למשל ב"גן סיטי דרום", שבו הותקנה ברזייה נגישה ללא דרך נגישה אליה. ב"גן הלוחמים" ברובע ב' הוצבו ספסלים על שבילי ההליכה ללא סימני אזהרה.

בבדיקת הביקורת נמצאו צמתים רבים שבהם ביצוע הסדרת נתיבי ההליכה, ללא משטחי אזהרה או הכוונה מישושיים, היה שגוי ואף מסוכן. בחוף הקשתות הותקנו חניות לנכים ללא הנמכת מדרכה. אושרו עבודות על אף שביצוען אינו תקין: הוצבו בניגוד להוראות מתקנים טכניים שונים, בהם פחים לאיסוף נייר, כלוב לאיסוף בקבוקים ועמודי חסימה  בדרך ראשית כמו.

בפארק ברובע ב', למשל, הוצבו מתקנים טכניים על מדרכות, מעברים, כניסות לאתרים ציבוריים וכו' באופן היוצר הגבלות תנועה. במקביל ציינה הביקורת לחיוב את פעילות אגף החופים בעניין הנגשת ההרצה בשלושת חופי הים אורנים, החוף הנפרד וחוף ב"ש, אותם החליטה להנגיש באופן מלא.

יחד עם זאת, 5 שנים אחרי שנערך סקר נגישות ב-7 חופי הרחצה המוכרזים, בחנה הביקורת ב-2021 את תיקון הליקויים ומצאה כאלה שלא תוקנו. זאת ועוד, בניגוד להוראות הציב אגף החופים אביזרים ומתקנים בשטחי השירות בחופים, מבלי להסדיר את הנגשתם או מבלי להתריע על קיומם. כך למשל בחוף ב"ש הקיוסק לא היה מונגש והוצבו מכשולים בדרך. בחוף הנפרד לא הותקנו במקלחות מאחזי יד ולחצני הפעלה ומשטח גישה קשיח בברזיות, ולא נשמרה רציפות תקינה בשבילים, כמו גם בחוף אורנים.

בעזרה הראשונה בחוף לידו לא נמצא רכיב התגברות על הפרשי הגובה. בחוף י"א נמצאה אי התאמת גובה ואי סגירת קצוות בולטים. בחוף מי עמי הוצבו מתקנים ללא אזהרה בדרך נגישה. בחוף המופרד ובחוף ב"ש  לא נשמרה דרך פנויה מחול מהחניות לכניסה לחוף. בחוף הקשתות התפרק שביל הגישה לסככות הנגישות.

דו"ח מבקר העירייה. צילום: רבקה יניב

הביקורת המליצה למנכ"ל העירייה להקים מחדש את מטה הנגישות שמשימתו הראשונה תהיה למפות מחדש את הפעולות הנדרשות ולהכין תוכנית רב שנתית לביצוען וכן פעולות שיש לבצע במטרה לשמור על תחזוקה נאותה של הסדרי הנגישות שכבר בוצעו.

סמוך לסיום הביקורת התקיים דיון בלשכת המנכ"ל והתקבלו המלצותיה העיקריות של הביקורת והוחלט על מתווה ליישומן.

תגיות:

תגובות

אולי יעניין אותך גם

🔔

עדכונים חמים מ"כאן דרום אשדוד"

מעוניינים לקבל עדכונים על הידיעות החמות ביותר בעיר?
עליכם ללחוץ על הכפתור אפשר או Allow וסיימתם.
נגישות
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר
הורידו את האפליקציה
לחוויה מהירה וטובה יותר